Renar och desinficerar unitvatten

Vetfix dental unitwater cleaner

– renar och desinficerar unitvatten utan miljö- och hälsofarliga ämnen.

VETFIX Dental unitwater cleaner är ett alternativ till produkter som används för att rena unitvatten inom tandvården. VETFIX Dental unitwater cleaner är en stabiliserad väteperoxidbaserad produkt som desinficerar effektivt, utan användning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Inom tandvården ställs höga krav på att det vatten som används vid behandling är rent och fritt från skadliga mikroorganismer. Därför renas allt inkommande vatten till tandläkarstolen för att eliminera bakterier och uppkomst av biofilm i rör och slangar. Dessutom måste allt utgående vatten, inklusive patientens sköljvatten, renas.

Ofta används silverbaserade produkter för att rena det vatten som går till och från tandläkarstolen. Silver är giftigt för vattenlevande organismer och är bioackumulerbart. Det innebär att silvret samlas i allt högre koncentrationer ju högre upp i naturens näringskedja det hamnar. På senare tid har uppmärksammats att användning av silver i desinfektionsprodukter kan leda till att bakterier blir antibiotikaresistenta. Bland annat på akademiska sjukhuset i Uppsala har man funnit samband mellan användning av silverprodukter och utveckling av bakterier som är resistenta mot både silver och mot medicinskt viktiga typer av antibiotika.

VETFIX Dental unitwater cleaner är en stabiliserad väteperoxidbaserad desinfektionsprodukt, fri från miljö- och hälsofarliga ämnen.

VETFIX Dental unitwater cleaner är ett alternativ till de silverbaserade produkter som vanligtvis används för vattenrening inom tandvården. Mikrobiologiska tester vid en tandvårdsklinik visar att vatten som behandlas med VETFIX Dental unitwater cleaner blir fritt från skadliga mikroorganismer. Utloppsvattnet blir så rent att det uppfyller gällande dricksvattennormer.

Miljöargument:

● VETFIX Dental unitwater cleaner är en stabiliserad väteperoxidbaserat alternativ till silverprodukter för desinfektion av tandvårdsvatten.

● VETFIX Dental unitwater cleaner innehåller inga miljö- och hälsofarliga ämnen.

● VETFIX Dental unitwater cleaner lämnar inga farliga restprodukter efter användning – bara vatten och syre!

Instruktioner:

VETFIX Dental unitwater cleaner är ett desinfektionsmedel som i kombination med särskild desinfektionsanläggning i behandlingsutrustningar används för att öka vattenkvalitén genom att hämma förekomst och uppkomst av alger och bakterier. Det verksamma ämnet är stabiliserad väteperoxid och utgör 6% av vätskevolymen i flaskan.

Systemet fungerar så att VETFIX Dental unitwater cleaner kontinuerligt tillsätts allt vatten som patienten kan tänkas komma i kontakt med, d.v.s. instrumentspray, vatten från 3-funktionssprutan och glaspåfyllningen. Doseringen sker proportionerligt mot förbrukad vattenmängd och i en koncentration som har effekt på alger och bakterier, men är samtidigt helt ofarligt för patienten.

Även om behandlingsutrustningen har desinfektionsanläggning ska man alltid börja med att spola genom vattenkanalerna så snart utrustningen tas i drift efter en tids uppehåll.

Vissa utrustningar kan kompletteras med en särskild tillsats för intensivdesinfektion, vilket innebär att genomspolningen automatiseras under det att koncentrationen av desinfektionsmedel ökas.

VETFIX Dental unitwater cleaner

levereras i flaska om 1 liter.

Produkter inom Dental